Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างป้ายแสดงความพร้อมของชุมชน ตามโครงการ "เตรียมพร้อมรับคลื่นสึนามิ"ของสหรัฐอเมริกา

 

ป้ายแจ้งเตือนว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยหากมีแผ่นดินไหวให้รีบเคลื่อน

ย้ายไปยังที่สูง หรือถอยห่างฝั่งมากขึ้น

ป้ายบอกเส้นทางอพยพ เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยจากสึนามิ

สถานที่สำหรับรวมตัวผู้หลบภัย ซึ่งอยู่บนที่สูง และสามารถกันแดด กันฝนได้ระหว่างรอจนพ้นภัย

 

BACK

 

©copyright 2007 www.dusit.ac.th

Power by Jiraporn

E-mail noknoy@hotmail.com